Пресконференция – 01.10.2020

      На 01.10.2020 г. Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации организира пресконференция по проект “Безопасност за нашите деца”, ROBG 461, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния – България.

Събитието се проведе в Хотел „Green House“ – Крайова, окръг Долж и на не присъстваха представители на Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации, медии, НПО и училища.

      Мениджър събития представи на аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.