Обучение на обучители – 22-25.10.2020

Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации организира между 22-25.10.2020 г. обучение на обучители в хотел „Prestige“, Крайова. Събитието бе  проведено като част от проекта „Безопасност за нашите деца“, ROBG 461, финансиран по Програмата Интеррег V-A Румъния България и целта му бе да се повиши нивото на квалификация на учителите от целевите училища, в областта на реакцията при наводнения и пожари и управлението на риска от тези бедствия.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.