Пресконференция – 01.10.2020

      На 01.10.2020 г. Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации организира пресконференция по проект “Безопасност за нашите деца”, ROBG 461, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния – България.

Събитието се проведе в Хотел „Green House“ – Крайова, окръг Долж и на не присъстваха представители на Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации, медии, НПО и училища.

      Мениджър събития представи на аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.