Обучение на обучители – 22-25.10.2020

Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации организира между 22-25.10.2020 г. обучение на обучители в хотел „Prestige“, Крайова. Събитието бе  проведено като част от проекта „Безопасност за нашите деца“, ROBG 461, финансиран по Програмата Интеррег V-A Румъния България и целта му бе да се повиши нивото на квалификация на учителите от целевите училища, в областта на реакцията при наводнения и пожари и управлението на риска от тези бедствия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.