Състезания за ученици

През месец октомври 2022 г. партньорите по проект “Безопасност за нашите деца”, Системен код: ROBG-461,  финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България,съвместно с учителите от шестте целеви училища по проекта: Професионална гимназия по стоителство, архитектура и информатика – гр. Монтана и Горска професионално гимназия – гр. Берковица от област Монтана; Гимназия „Independenţa“, Калафат и Технологична гимназия „Stefan Angel“, Бъйлещи от окръг Долж, Румъния; Математическа гимназия „Екзарх Антим I” и Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” от област Видин, организираха състезания за ученици. Проведените състезания са доказателство за това какво са научили учениците от извънкласна подготовка върху разработените по проекта обучителна програма и обучителни материали във връзка с предотвратяване на риска от наводнения и пожари. В състезанията взеха участие общо 317 ученика.

Калафат, Румъния 17.10.2022

Байлещи, Румъния 14.10.2022

Видин, България 17 и 24.10.2022

ЛПГ Берковица, България 18.10.2022

Монтана, България 25.10.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.