За проекта

Проект “Безопаност за нашите деца”

Системен код: ROBG-461

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Стойност на финансиране от ЕС: 296 383.83 евро ЕФРР

Водеща организация: “Агенция за регионално развитие и бинес център 2000”

Партньори:
Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ РПУР Видин
Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации

Основна цел: Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния и България 2014-2020 има за цел да разшири хоризонта на регионите, да изгради конкретни и измерими резултати и да даде възможност на региона да бъде обалст в който да живеят, учат, работят, посещават и инвестират. Природните бедствия като суша, наводнения, ерозия или свлачища могат да доведат до човешки загуби и да имат много пагубни последици за развитието на региона, по-специално за неговата достъпност, туризъм или селско стопанство. Следователно е приоритет да се засили съвместното планиране, заедно с разработването и прилагането на превантивни и управленски действия, за да се подобри трансграничният нисък капацитет за смекчаване на последиците. Това изисква засилване на трансграничното сътрудничество чрез прилагане на общи проекти и инициативи и мерки за повишаване на осведомеността, за да се създаде по-ефективна мобилизация на трансграничното население към мерки за адаптация и предотвратяване на риска. Общата цел на това проектно предложение е да насочи усилията на румънската и българската общност да участват в предвидените съвместни дейности по проекта, да обмени опит и добри практики и да повиши информираността за ефективна превенция на риска в дълггосрочен план. Този проект допринася за постигане на специфичните цели на Програмата и Приоритетна ос 3.1. чрез прилагане на следните ключови действия: – разработване и прилагане на общи идеи и инициативи, като обмен на знания, умения и опит между бенефициенти; – провеждане на съвместни изследвания, анализ на данни и разработване на съвместни програми за теоретични и практически обучения; разработване на нови атрактивни учебни материали, които също ще включват практически съвети като принципи за оцеляване, какво да правите преди, по време и след наводнения и горски пожари; – генериране на нови полезни предложения в резултат на трансгранични срещи между експерти; – повишаване на осведомеността на трансграничната общност за навременна реакция при природни бедствия. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: подготовка на 600 студенти (бъдещи доброволци за действия в случай на бедствия – наводнения и горски пожари), като да се възползват от специфични практически и теоретични обучения с нова програма и материали за обучение; подготовка на 60 учители за обучители в случай на бедствие; усъвършенстване на съществуващото проектно партньорство в областта на превенция на риска и реагиране при извънредни ситуации. Също така, в рамките на изпълнението на проекта, партньорите по проекта ще оценят нуждите и възможностите за по-добра превенция на риска в целевите училища от трансграничния регион; ще се подготви съвместна практическа програма за обучение за извънкласни обучения и ще бъде разработена онлайн платформа за комуникация и споделяне на знания, опит и добри практики. В рамките на промоционалната кампания те ще бъдат разработени, отпечатани и разпространени: 3 банера; 1000 брошури на трите езика с популярни обяснения за целите, дейностите, очакваните резултати и ползи за бенефициентите на проекта; 150 плакати; 800 тениски, 800 шапки, 800 химикалки, 800 тетрадки и грамоти за обучители, студенти и участници в трансграничните състезания в трансграничния регион. Партньорите по проекта ще проведат общо 6 пресконференции за началото и края на проекта в трите области от целевия трансграничен регион.

Дейности:

  1. Разработване на задълбочени проучвания за текущото състояние на управление на риска от наводнения и горски пожари в целевите училища и съответните институции;
  2. Провеждане на международна среща.
  3. Разработване на обучителната програма и материалите за извънкласното обучение на учениците и преподавателите от трансграничният регион;
  4. Разработване на он-лайн платформа;
  5. Обучение на обучители;
  6. Извънкласни обучения за ученици в целевите райони;
  7. Трансгранични състезания;
  8. Международен двудневен форум;
  9. Промоционална кампания.


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.